Aditya Om in and as Bhola Kevat
Arshad Khan in and as Lochan singh Yadav
Ashish Kotwaal in and as Hari Om Tripathi
Manisha Kelkar in and as Kajri
Gaauri Shankar- Puttu Tiwari(Police Inspector) Narmadeshwar Dubey- Tanveer Khan Mohinder Pratap Singh- Satyendra Singh (Special Task Force) Amarendra Mehta- Bhaskar, Shiv Verma- Raja Saheb, Sudhir Sankalp- Gullu Bhupendra Singh- Sarju, Rajshri- Lady in Chunaav Song, Raju Bhavsar- Riazuddin Kailash Keni- Prabhakar(Tripathi's bodyguard), Raviraaj- Nirmal Singh Gujjar Shiv Gupta-Bhushan Singh, Tilak Jadeja- Pappu Chaudhary Santosh Kaushik- Swamy ji, Vijay Gupta- Bhola's father Uppi- lame bodyguard of Tripathi, Ranjeet Yadav- Pappu Chaudhary's friend Kaarthik- Child in Tripathi's gang, Nabi Sheikh-Kajri's Molester Virendra Singh- Vikram Singh

By Plimun Web Design

Also featuring

image image image image image image image image image image image image image image image image
Sudhir Sankalp
Santosh Kaushik
Virendra Singh
Mohinder Pratap Singh
Aarti Singh
Gauri Shankar Singh
Kailash Keni
Bhaskar
Kaarthik
Vijay Shankar Shukla
Shiv Verma
Uppi
Narmadeshwar Dubey
Ravi Raj
Rajlaxmi
Tilak Jadeja
Sudhir Sankalp as Gullu
Santosh Kaushik Santosh Kaushik as Swamiji
Virendra Singh Virendra Singh
Mohinder Pratap Singh as satyendra singh STF
Aarti Singh Aarti singh
Gauri Shankar Singh as police inspector Puttu Tiwari.jpg
Kailash Keni as tripathis bodyguard
Bhaskar Bhaskar
Kaarthik Kaarthik
Vijay Shankar Shukla as sarpanch
Shiv Verma Shiv verma as Raja Saheb
Uppi as uppi langda
Narmadeshwar Dubey as Tanveer Khan
Ravi Raj Ravi Raj as - Nirmal Singh Gujjar
Rajlaxmi Rajlaxmi
Tilak Jadeja as Pappu Chaudhary