Aditya Om in and as Bhola Kevat
Arshad Khan in and as Lochan singh Yadav
Ashish Kotwaal in and as Hari Om Tripathi
Manisha Kelkar in and as Kajri
Gaauri Shankar- Puttu Tiwari(Police Inspector) Narmadeshwar Dubey- Tanveer Khan Mohinder Pratap Singh- Satyendra Singh (Special Task Force) Amarendra Mehta- Bhaskar, Shiv Verma- Raja Saheb, Sudhir Sankalp- Gullu Bhupendra Singh- Sarju, Rajshri- Lady in Chunaav Song, Raju Bhavsar- Riazuddin Kailash Keni- Prabhakar(Tripathi's bodyguard), Raviraaj- Nirmal Singh Gujjar Shiv Gupta-Bhushan Singh, Tilak Jadeja- Pappu Chaudhary Santosh Kaushik- Swamy ji, Vijay Gupta- Bhola's father Uppi- lame bodyguard of Tripathi, Ranjeet Yadav- Pappu Chaudhary's friend Kaarthik- Child in Tripathi's gang, Nabi Sheikh-Kajri's Molester Virendra Singh- Vikram Singh

By Plimun Web Design

Also featuring

image image image image image image image image image image image image image image image image
Tilak Jadeja
Gauri Shankar Singh
Santosh Kaushik
Kaarthik
Mohinder Pratap Singh
Aarti Singh
Virendra Singh
Sudhir Sankalp
Rajlaxmi
Kailash Keni
Shiv Verma
Vijay Shankar Shukla
Ravi Raj
Bhaskar
Uppi
Narmadeshwar Dubey
Tilak Jadeja as Pappu Chaudhary
Gauri Shankar Singh as police inspector Puttu Tiwari.jpg
Santosh Kaushik Santosh Kaushik as Swamiji
Kaarthik Kaarthik
Mohinder Pratap Singh as satyendra singh STF
Aarti Singh Aarti singh
Virendra Singh Virendra Singh
Sudhir Sankalp as Gullu
Rajlaxmi Rajlaxmi
Kailash Keni as tripathis bodyguard
Shiv Verma Shiv verma as Raja Saheb
Vijay Shankar Shukla as sarpanch
Ravi Raj Ravi Raj as - Nirmal Singh Gujjar
Bhaskar Bhaskar
Uppi as uppi langda
Narmadeshwar Dubey as Tanveer Khan